Studies on Art and Architecture; History and Theory

4

پژوهش‌های معماری و هنر: تاریخ و نظر
به کوشش مهرداد قیومی بیدهندی
تهران، روزنه
۱۳۹۴

این گاهنامه مجموعه‌ای است از آثار محققان معماری و هنر ایران، به‌ويژه در زمینۀ تاریخ و تئوری معماری و هنر. در این مجموعه، مقاله‌هایی از رشته‌ها و با دیدگاه‌های گوناگون در کنار هم قرار می‌گیرد تا اصحاب رشته‌ها و دیدگاه‌های گوناگون از تجربه‌ها و یافته‌ها و دیده‌های یکدیگر بیاموزند. این مجموعه مقالات مبلّغِ نوعی از دیدگاه یا رویکرد یا روش در مطالعات معماری و هنر نیست؛ بلکه راه اقسام اینها- به شرط عمق و دقت و مناسبت با هدفِ فهم بهتر معماری و هنر ایران یا گسترش و تعمیق بنیادهای آن در نظر و روش و شناخت منابع- بدان گشوده است.