Theories of Architectural and Art History; An Annotated Bibliography

کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی و همکاران
تهران، دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۴

فهم درست و ژرف تاریخ هنر مغرب‌زمین و نقد آن نیازمند شناخت بنیادهای نظری آن است. همچنین فهم هنر ایران‌زمین و تاریخ آن و بنیاد کردن تاریخ هنر متناسب با ایران‌زمین نیازمند تمهیدی نظری است. این‌ها بدون شناخت وضع کنونی مباحث نظری تاریخ معماری و هنر در جهان ممکن نیست. هدف «کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر» شناسایی و معرفی مهم‌ترین و تازه‌ترین کتاب‌های این حوزه است. این معرفی آن‌گاه در اختیار هدف خواهد بود که اطلاعات بیشتری از درون کتاب در اختیار خواننده بگذارد، در حدی که او را از تصفح کتاب کمابیش بی‌نیاز کند. این مقصود با کتاب‌نگاشت توضیحی حاصل شده است.